Hae julkaisua

12.08.2021

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Kirjoittanut: Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 12.08.2021

Valtuutetun käsikirja 2021–2025 on tarkoitettu kaikille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille sekä kunta-asioista kiinnostuneille.

Kirja pureutuu ajankohtaisiin kunnissa ja yhteiskunnassa tehtäviin päätöksiin. Kirjassa käsitellään tämän päivän näkökulmasta myös ikiaikaisia kysymyksiä päättäjien tehtävistä ja rooleista.

Paikallishallinto on kansanvaltamme peruspilari. Antoisia lukuhetkiä sen perusasioiden ja tulevien näkymien parissa.

Lataa julkaisu
16.04.2020

Kirjailijoiden kunta

Kirjoittanut: Polemiikin kirjailijakolumnistit
Julkaisu: 16.04.2020

Kädessäsi on KAKS – Kunnallisalan
kehittämissäätiön 30-vuotisen
taipaleen iloksi kokoama juhlakirja.
Se on kooste pääosin 2010-luvulla
Polemiikki-lehdessä julkaistuista
suomalaisten huippukirjailijoiden
kolumneista.
Kaikilla on yksi, mutta huikean
monimuotoinen aihe: suomalainen
kunta satoine piirteineen.
Lue ja Nauti!

Lataa julkaisu
09.04.2019

Kuntien talous ja rahoitus

Kirjoittanut: Pekka Averio, Asko Koskinen ja Eero Laesterä
Julkaisu: 09.04.2019

Mitkä tekijät vaikuttavat kuntien talouteen? Millaisia mahdollisuuksia ja välineitä kunnilla on käytettävissään talouden hoitoon? Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia ne sisältävät?

Mikä merkitys kunnan strategisella johtamisella on kunnan kehittämiseen, palvelutuotantoon ja taloudelliseen asemaan? Mikä on investointien ja käyttötalouden keskinäinen suhde kunnan johtamisessa?

Kuinka kuntakonsernia johdetaan? Kuinka sijoitustoiminnan riskejä hallitaan?

Tarve kehittää taloudellista johtamista kunnissa on ilmeinen. Pekka Averion, Asko Koskisen ja Eero Laesterän kirja ”Kuntien talous ja rahoitus” kurkistaa kuntatalouden kulissien taakse. Siitä on hyötyä nykyisille ja tuleville poliittisille päättäjille, kuntien viranhaltijoille, kunta-alan asiantuntijoille, toimittajille ja kaikille, joita kiinnostaa oman tulevaisuutensa talous.

Lataa julkaisu
06.02.2019

Kuntien terveet tilat

Kirjoittanut: Anu Valtari, Tuomo Lähdeniemi ja Janne Jauhiainen
Julkaisu: 06.02.2019

Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Kiinko Oy:n rahoittamassa selvityksessä kysyttiin kuntatyöntekijöiden (OAJ ja Tehy) näkemyksiä terveestä työtilasta ja kerättiin ehdotuksia työtilojen parannuksiin. Tuloksia kommentoi joukko kiinteistö- ja rakennusalan sekä kunnallisen sivistys-, sosiaali- ja terveysjohdon edustajia. Selvityksen toteutti Fountain Park Oy.

Lataa julkaisu
30.01.2019

Yliopistojen menestyminen rahoituksen saamisessa – Kunnallisalan kehittämissäätiöön saapuneet apurahahakemukset 2011-2018

Kirjoittanut: Elina Santavirta
Julkaisu: 30.01.2019

KAKS selvitti vuosina 2011-2018 saapuneiden hakemusten ja myönteisten rahoituspäätösten määrän. Selvityksessä hakemuksia tarkastellaan sekä kokonaisuutena että yliopistoittain. Selvityksessä listataan myös apurahoina jaetut summat.

Vuosittain hakemuksia saapuu keskimäärin 312 kappaletta. Väitöstöille haetaan eniten rahoitusta.

Hakemusten suosituimmat aihepiirit ovat hallinto ja johtaminen (19 %) sekä sosiaali- ja terveystoimi (33 %). Näiden aihepiirien hakemukset saavat myös eniten myönteisiä rahoituspäätöksiä (51 %).

Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ovat aktiivisimpia hakijoita ja näille annetaan eniten myönteisiä rahoituspäätöksiä.

Lataa julkaisu
15.06.2017

Valtuutetun käsikirja 2017-2021

Kirjoittanut: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 15.06.2017

Valtuutetun käsikirja 2017-2021 on tarkoitettu kaikille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille sekä kunta-asioista kiinnostuneille ihmisille.
Kirja pureutuu valtuutetun rooliin ja tehtäviin. Ei ole kahta samanlaista valtuutettua. Jokainen voi kehittyä luottamustehtävässään. Miten?
Vuosikymmenen vaihteen ylittävä valtuuskausi tuo merkittäviä muutoksia suomalaiseen paikallis­ja aluehallintoon. Millaisia ovat tulevaisuuden kunnat? Miten ne toteuttavat uutta rooliaan?

Lataa julkaisu
16.02.2015

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa -raportti

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Syksyllä 2014 KAKS teki kyselyn 360:lle kunta-alan tutkijalle sosiaalisen median käytöstä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkijoiden joukkooon kuului säätiön apurahatutkijat, jo väitelleet apurahatutkijat ja tieteellisen neuvottelukunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Kyselyyn vastasi 120 henkilöä. Tutkijoilta kysyttiin sosiaalisen median käyttöä yksityishenkilöinä ja työtehtävien hoitamisessa. Kysyimme muun muassa eniten käytettyjä sosiaalisen median sovelluksia ja sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa päivässä. Vastaajat kertoivat myös visioistaan sosiaalisesta mediasta.

Tutkijat ja some_raportti.pdf

Lataa julkaisu
24.04.2013

Viesti perille: Selko-opas kunnille

Kirjoittanut: Toimittanut Ari Sainio
Julkaisu:

Kirjan ohjeet ja esimerkit opastavat, miten kunta voi soveltaa viestinnässään selkokieltä.

Kunnissa asuu yhä enemmän kuntalaisia, joiden tavoittaminen on erityisen haastavaa kuntien viestinnälle. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden, ikäihmisten ja maahanmuuttajien joukossa. Selkokielinen viestintä on heitä varten.

Lataa julkaisu
24.01.2013

Maaseutupolitiikan keinot Elinkeinojen edistäminen maaseudun kehittäjäyhteisöissä

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Maaseutupolitiikan rakentamiseen osallistunut tutkija nivoo yhteen kokemuksensa ja viime vuosien maaseutututkimuksen runsaan annin. Tuloksena on kokonaisesitys maaseutupolitiikan toimintalinjoista ja keinoista.

Kirjoittaja korostaa maaseudun kehittämisen yhteisöllisyyttä ja näkee kylissä, kunnissa, maakunnissa ja valtionhallinnossa tehtävän kehittämistyön rinnakkaisina prosesseina. Maaseudun kehittämisen keinoista ovat esillä etenkin yrittäjäkoulutus, maaseutuneuvonta ja rahoitus.

Kirja sisältää kuvauksen Suomen maaseutupolitiikan lyhyestä historiasta ja arvioi Suomen maaseudun kehittämistä suhteessa moneen muuhun maahan. Euroopan unionin maaseutupolitiikka esiintyy tutkimuksessa toimintaympäristötekijänä. Kirja kokoaa ohjelmallisen maaseutupolitiikan osat yhteen, ennustaa seutukuntien roolin vahvistumista, kylille uutta tilaisuutta voimistumiseen ja painottaa horisontaalisen yhteistyön välttämättömyyttä maaseudun kaikissa kehittäjäyhteisöissä.

Lataa julkaisu
24.01.2013

Valtuutetun käsikirja 2013–2016

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Valtuutetun käsikirja 2013–2016 on tarkoitettu kaikille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille sekä kunta-asioista kiinnostuneille ihmisille. Siihen on koottu viisaiden ihmisten näkemyksiä tästä päivästä ja tulevaisuudesta.

Kirja pureutuu tulevan valtuustokauden haasteisiin. Niistä tärkeimpiä ovat Suomen ja maanosamme muutos, kuntauudistus, palvelujärjestelmän remontti, kuntien ja valtion suhde, kuntatalous sekä valtuutettujen perustyö ja siinä onnistuminen.

Valtuutetun_kasikirja 2013-2016.pdf

Lataa julkaisu
24.01.2013

Erilaiset kunnat - kustannuserojen taustat

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimushanke pyrki paikkaamaan tätä aukkoa. Siinä selvitettiin, millaisia eroja on kuntien toimintakustannuksissa, mistä palvelutuotannon kustannusten erot johtuvat, miten suuri on ns. olosuhdetekijöiden osuus kuntien palvelutuotannossa ja millaisia eroja on palvelutarjonnassa. Myös kunnallisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia selvitettiin. ”Erilaiset kunnat – kustannuserojen taustat” on hankkeen loppuraportti.

Lataa julkaisu
20.06.2012

Kansalaisjärjestöjen asemaa työllistäjinä tulisi vahvistaa

Kirjoittanut: Anita Mattila
Julkaisu:

”Työttömän näkökulmasta palvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmämme on edelleen byrokraattinen. Kansalaisjärjestöt voivat olla merkittäviä sosiaalisia työantajia työllistäessään ja kuntouttaessaan työttömiä.” Näin toteaa yhteiskuntatieteiden tohtori Anita Mattila Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselta.

Mattila on selvittänyt ”Kansalaisjärjestöt työllistäjänä yhteisötaloudessa” – tutkimuksessaan järjestöjen sosiaalista työllisyystoimintaa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kansalaisjärjestöjen arvioita tukityöllistettyjen henkilöiden työmarkkinatilanteesta.

Lataa julkaisu
15.05.2010

Paras tuoreeltaan tulkittuna

Kirjoittanut: Useita kirjoittajia
Julkaisu: 01.10.2006

Kunta- ja palvelurakenneuudistus, Paras-hankkeeksi nimetty, on alkanut lyhyen mutta intensiivisen valmistelun jälkeen. Kunnat ovat saaneet reunaehdot ja valmistelupakon. Työ on käynnistynyt.

Tämä kirja on katsaus tai poikkileikkaus Paras-hankkeen alkumetreiltä. Tavoitteet, odotukset sekä käsitykset sen sisällöstä tai mitä sen sisällön tulisi olla, on kirjattu. Artikkelien kirjoittajat ovat alallaan kärkinimiä. Heidän arvioistaan syntyy eräs kuva, joka on todennäköisesti hyvin valaiseva. Mukana on sekä kritiikkiä että onnistumisen tunnetta. Kirjoittajat on esitelty tarkemmin kunkin artikkelin lopussa.

Kirjan on toimittanut Helinä Hirvikorpi.

Lataa julkaisu
15.04.2010

Muutoksen tekijä, Kunnanvaltuutettu 1993 - 1996

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Valtuustokauden alussa 1993 ilmestynyt kirjanen ei ole oppi- eikä käsikirja, joka kävisi kuntaa lävitse aasta ööhön. Julkaisussa haastatellut ja siinä kirjoittavat asiantuntijat luovat sen sijaan helppolukuista kuvaa niin valtuutetusta kuin maailmasta hänen ympärillään, hahmottavat valtuustokauden tärkeimpiä asioita ja trendejä.

Julkaisun on koonnut ja toimittanut toimittaja, varatuomari, yhteiskuntatieteiden maisteri Ari Mölsä.

Lataa julkaisu
15.04.2010

Yritystoiminnan tukeminen kunnissa

Kirjoittanut: Arto Ikola, Timo Rothovius, Petri Sahlström
Julkaisu:

Kunnat käyttävät vuosittain huomattavia summia yritystukiin, vaikka aina ei tiedetä, miten tuki vaikuttaa yrityksiin ja kuntiin. Kirjan ensimmäinen osa koostuu Vaasan yliopistossa tehdystä kyselytutkimuksesta, joka antaa tietoa mm. siitä, miksi kunnat tukevat yrityksiä ja millaista tietoa ne kaipaavat avukseen päätöstä tehdessään. Toisessa osassa perehdytään yritystukipäätöksen valmisteluun esittelemällä tilanteet, joissa tuettavana on joko kunnan alueella toimiva, kuntaan muuttava tai kuntaan perustettavayritys. Nämä tilanteet vaativat erilaisten asioiden selvittämistä ennen tukipäätöksen tekemistä. Esimerkkien avulla esitellään myös laskentamalleja. Esimerkiksi panos-tuotos-mallin avulla kunta pystyy selvittämään investoinnin vero- ja työllisyysvaikutukset.

Lataa julkaisu
Lataa lisää