Hae julkaisua

09.12.2023

TOTTA VAI TARUA – Soteuudistuksen himmeli-, byrokratia- ja kustannusten kasvuväitteet lukujen valossa – mitä pitäisi tehdä?

Kirjoittanut: Hannes Manninen & Tapani Tölli
Julkaisu: 09.12.2023

Mihin perustuvat väitteet soteuudistuksen hallintohimmeleistä ja ennen näkemättömästä kustannusten miljardikasvusta? Onko sotehallinto paisunut vai keventynyt? Mitä pitäisi tehdä?

Näihin kysymyksiin antavat vastauksiaan lukujen valossa suomalaisen kunta- ja yhteiskuntapolitiikan vahvat tuntijat, kaupunkineuvos Hannes Manninen ja valtiopäiväneuvos Tapani Tölli.

Lataa julkaisu
04.12.2023

Hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimet kansalaisosallistumisen kanavina

Kirjoittanut: Akseli Tiensuu & Anni Jäntti
Julkaisu: 04.12.2023

Tämä raportti käsittelee hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten, eli nuorisovaltuustojen, vammaisneuvostojen ja vanhusneuvostojen toimintaa. Raporttiin on koottu perustietoa hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimistä, niiden organisoinnista ja asemasta ja erilaisista käytänteistä. Raportistamme selviää, että vaikuttamistoimielinten välillä on eroja niiden institutionaalisten toimintaedellytysten eri ulottuvuuksissa. Eroja on havaittavissa sekä hyvinvointialueiden sisällä että niiden välillä niin vaikuttamistoimielinten ko’oissa, jäsenten valitsemisperusteissa, kokousmäärissä, puhe- ja läsnäolo-oikeuksissa kuin kokouspalkkioiden suuruudessa.

Perustietoja analysoimalla tulkitsemme raportissa vaikuttamistoimielinten institutionaalisia toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä nuorten, vammaisten ja vanhusten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Raportti tarjoaa tutkimustietoa hyvinvointialueiden tueksi niiden kehittäessä demokraattista aluehallintoa ja aluetason kansalaisosallistumista.

Lataa julkaisu
30.11.2023

Kuntajohtajat kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä

Kirjoittanut: Sami Borg
Julkaisu: 30.11.2023

Kuntajohtajien kanta: miten heidän omaa kuntaansa on kuultu hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelussa, miten hyvinvointialuelain 14 § kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä on käytännössä tähän mennessä toiminut, miten heidän oman kuntansa ja sen hyvinvointialueen yhteistyö on kaikkiaan toiminut sekä missä määrin ja miten jo tehdyt tai suunnitellut oman hyvinvointialueen päätökset tulevat tai todennäköisesti tulevat vaikuttamaan vastaajan oman kunnan asukkaiden sote-palvelujen saatavuuteen?

Kunnallisalan kehittämissäätiö toteutti vuoden 2023 lokamarraskuussa kyselyn kuntajohtajille heidän oman kuntansa ja sen hyvinvointialueen tähänastisesta yhteistyöstä. Kyselyyn vastasi runsas kolmannes kuntajohtajista. Tämä tutkimusosio sisältää perustulokset kaikista kyselyn kysymyksistä ja tulokset kysymysten ns. ristiinajoista kyselyn kolmen taustamuuttujan mukaan. Seuraavassa käydään läpi systemaattisesti kysymyksiin saadut suorat jakaumat ja tehdään johtopäätöksiä taustamuuttujien mukaisista tuloksista.

Lataa julkaisu
24.11.2023

Alueiden väliset elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimaerot

Kirjoittanut: Timo Aro, Rasmus Aro, Tuomas Hanhela ja Eero Laesterä
Julkaisu: 24.11.2023

Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kaupunkien ja kuntien elinvoimasta, vetovoimasta ja pitovoimasta? Mitä yhteistä käsitteillä on suhteessa toisiinsa ja miten ne eroavat toisistaan?

Raportissa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. ”Voimatekijöiden” määrittelyn lisäksi raportissa verrataan kokonaisvaltaisesti alueiden välisiä elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimaeroja Manner-Suomen kunnissa. Kuntia verrataan 20 erikseen valitun vertailukelpoisen muuttujan avulla. Muuttujista on muodostettu muuttujakohtaisen indeksoinnin perusteella EVP-indeksi eli elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimaindeksi.

Raportista löydät kaikkien Suomen kuntien sijainnin elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman suhteen toisiinsa. Tiivistyksenä on näiden kolmen muuttujan yhteen summaus sekä sen mukainen kuntien keskinäinen järjestys EVP-indeksin perusteella.

Lataa julkaisu
16.11.2023

Sote-tilojen käyttötarkoituksen muutos – käytöstä poistuvien tilojen kehittäminen resurssiviisaasti

Kirjoittanut: Ira Verma
Julkaisu: 16.11.2023

Väestörakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan muutokset vaikuttavat palveluiden tilantarpeeseen. Vajaakäytölle jäävä rakennuskanta voi toimia tilaresurssina, jonka kautta tuetaan kuntien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Tässä raportissa tarkastellaan sote-käytöstä poistuvien rakennusten kestävää uusiokäyttöä arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun näkökulmasta. Joustavuus, käytettävyys ja esteettömyys ovat rakennuksen kestävyyden kriteereitä. Tarkastelemalla vaihtoehtoisia kehityspolkuja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, voidaan löytää paikallisiin olosuhteisiin ja taloudellisiin reunaehtoihin sopivin ratkaisu. Raportti tarjoaa arviointikehyksen uusiokäytön suunnitteluun.

Lataa julkaisu
04.10.2023

Maakunnat vertailussa – Taustaraportti maakuntien rakennetekijöistä ja KAKSin maakuntapuntareista

Kirjoittanut: Sami Borg
Julkaisu: 04.10.2023

Raportti arvioi sitä, millaisten tekijöiden voidaan katsoa selittävän mielipide-eroja eri maakunnissa asuvien ihmisten välillä, sekä missä määrin ja miten objektiivisesti havaittavissa olevat maakuntien väestörakenne-erot ilmenevät maakuntien asukkaiden subjektiivisissa käsityksissä.

Millä tavalla maakuntien väestörakenne-erot selittävät väestön suhtautumista oman maakuntansa tilaan ja tulevaisuuteen, ja miten erot maakuntien taloudellisessa tilanteessa heijastuvat käsityksiin oman maakunnan tilasta ja tulevaisuudesta?

Raportti taustoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiön maakuntapuntari-tutkimuksia ja analysoi erityisesti vuoden 2023 puntariaineistoa maakuntien välisten erojen näkökulmasta. Samalla se toimii tiiviinä datapakettina maakuntien rakenne-eroihin.

Lataa julkaisu
Lataa lisää