Hae julkaisua

06.05.2019

Kansalaisopisto tuottaa hyvinvointia, ystäviä ja edullisia kuntalaisia

Kirjoittanut: Jyri Manninen, Anna Karttunen, Matti Meriläinen, Anna Jetsu ja Anna-Kaisa Vartiainen
Julkaisu: 04.05.2019

Millaisia hyötyjä kansalaisopisto tuottaa opiskelijoille, kunnalle ja alueelle?

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Joensuun seudun kansalaisopiston hyötyjä yksilön hyvinvoinnin, osaamisen ja sosiaalisen pääoman ja aktiivisen kuntalaisuuden näkökulmasta. Hyötyjä arvioidaan myös kunnan ja alueen kannalta.

Tulokset kertovat myös, miten kansalaisopiston asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö on muuttunut ja millaisia taloudellisia vaikutuksia kansalaisopistolla voi olla.

Lataa julkaisu
29.04.2019

Yritysdynamiikka kuntien elinvoimatekijänä

Kirjoittanut: Timo Aro, Susanna Haanpää ja Anna Laiho
Julkaisu: 29.04.2019

Yritysdynamiikka kuntien elinvoimatekijänä -selvityksessä käydään läpi Manner-Suomen kuntien (295) elinvoimaisuutta, yritysdynamiikkaa ja kasvupotentiaalia erilaisten tunnuslukujen näkökulmasta. Lisäksi selvitykseen on tiivistetty keskeiset havainnot 29 Suomen uusyrityskeskuksen toimintaympäristöanalyysistä, yrityskyselystä ja aluevaikuttavuuden laskentamallista.

Alueelliset erot yritysdynamiikassa ja kasvupotentiaalissa ovat suuret maan eri osien ja maakuntien välillä sekä maakuntien sisällä seutujen välillä ja jopa naapurikuntien välillä. Uusyrityskeskusten toimintaympäristöanalyysin ja yrityskyselyn tulokset osoittivat, että perustettujen yritysten henkilötyövuodet ja liikevaihto kasvavat asteittain yritysten perustamisen jälkeen.

Lataa julkaisu
11.04.2019

Helsinki vs. muu Suomi - Vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen

Kirjoittanut: Hannes Manninen ja Tapani Tölli
Julkaisu: 11.04.2019

Miten pääkaupunkikeskeinen Suomi syntyi ja kehittyi? Millainen on maakuntien ja pääkaupunkiseudun kasvun, työpaikkojen ja verotulojen keskinäisriippuvuus? Millaisia ovat alueiden väliset tulonsiirrot? Ovatko ne oikeudenmukaisia?

”Helsinki vs. muu Suomi – vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen” -julkaisun kirjoittajat Hannes Manninen ja Tapani Tölli ovat kumpikin toimineet kuntajohtajana, kansanedustajana sekä kuntaministerinä.

Lataa julkaisu
02.04.2019

Digitaalinen oppimispeli VauvaPolku: Vanhemmuuteen valmistautumista pelillisen oppimisen keinoin

Kirjoittanut: Katja Raitio, Eija Sevón ja Anna Rönkä
Julkaisu: 02.04.2019

Voiko digitaalisen oppimispelin pelaamisesta olla hyötyä odottaville vanhemmille? KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa esikoistaan odottavat vanhemmat pelasivat VauvaPolku-oppimispeliä. Asenteita pelaamiseen ja pelin hyötyjä selvitettiin kyselytutkimuksella ja haastattelemalla vanhempia sekä neuvoloiden työntekijöitä.

Vanhemmat kokivat saavansa rohkaisua ja varmuutta omaan vanhemmuuteensa sekä helpotusta huoliinsa. Osaavien ja innostuneiden työntekijöiden avulla peli on mahdollista vakiinnuttaa osaksi kuntien perhevalmennusta.

Lataa julkaisu
26.09.2018

Kunnan rooli turvallisuudessa korostuu

Kirjoittanut: Roosa Talvitie, Hannu Rantanen & Eeva Hämäläinen
Julkaisu: 26.09.2018

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomessa on turvallisuusalalla tehty merkittäviä uudistuksia, joissa on ollut nähtävissä keskittäminen suurempiin yksiköihin. Uudistuksia on perusteltu tehokkuuden lisäämisellä ja samalla on korostettu säästöjä.

Hallinnollisen myllerryksen lisäksi toimintaympäristö muuttuu. Uudet uhkakuvat, kuten ilmastonmuutos, terrorismi ja yhteiskunnan polarisoituminen, nakertavat Suomen vakaana ja muuttumattomana pidettyä turvallisuusympäristöä. Miten käy kuntalaisten turvallisuus- ja pelastuspalvelujen hallinnollisissa pyörteissä ja alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä?

Lataa julkaisu
19.06.2018

Hoivayksiköissä lääkehuollon ja -hoidon pitäisi olla joukkuepeliä

Kirjoittanut: Niina Laine, Paula Timonen, Anne Halmetoja, Suvi Hakoinen, Heini Kari ja Hanna Kortejärvi
Julkaisu: 19.06.2018

Hoivayksiköiden asukkaat ovat monisairaita. Heillä on runsas lääkitys ja sitä muutetaan usein. Yli puolet vaaratapahtumista liittyy lääkitykseen.

Lääkehoito on vaikea prosessi ja se ylittää ammatti- ja organisaatiorajat. Hoitajat toteuttavat ja seuraavat lääkehoitoa.

Tarvitaanko hoivayksiköihin farmaseuttia hoitajien tueksi? Miksi esim. tunnistetut riskilääkkeet ja lääkityspoikkeamat eivät johda toimenpiteisiin?

Tutkijat kartoittivat hoivayksiköiden lääkehoidon ongelmia ja tarpeita. He antavat myös ratkaisuehdotuksia.

Lataa julkaisu
21.05.2018

KABINETIN PUOLELLA - Säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa

Kirjoittanut: Tomi Venho
Julkaisu: 21.05.2018

Säätiöt ja puoluerahoitus -tutkimuksessa kartoitetaan puoluetaustaisten säätiöiden kenttää Suomessa.

Miten puolueet käyttävät säätiöitä talousjärjestelyjensä välineinä? Mitkä ovat eri poliittisille liikkeille tyypillisiä säätiökäytäntöjä?

Tutkimus nostaa valoon yhden puolue- ja vaalirahoituksen aiemmin pitkälti varjoon jääneen osa-alueen.

Tutkija, VTT Tomi Venho lähestyy teemaa tavalla, joka poikkeaa viranomaisten, median ja puolueiden itsensä tavasta käsitellä asiaa.

Lataa julkaisu
25.04.2018

Tiedonkulun vaikutus SOTE-palvelujen maineeseen

Kirjoittanut: Kaija Saranto, Eija Kivekäs, Sari Palojoki, Ulla-Mari Kinnunen, Olli Sjöblom ja Reima Suomi
Julkaisu: 25.04.2018

Sote -palvelujen maineeseen vaikuttavat mm. asiakaskeskeisyys, saatavuus, vaikuttavuus, oikeudenmukaisuus, osaaminen sekä potilas- ja asiakasturvallisuus.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta on osa laatutyötä ja velvoittaa organisaatioita riskien hallintaan. Tiedot potilas- ja asiakasturvallisuuden tilasta jäävät usein vain sisäiseen käyttöön. Siksi tämän tiedon merkitystä organisaation maineelle ei ole ymmärretty.

Tässä tutkimuksessa huomion kohteena ovat vaaratapahtumailmoitukset, jotka henkilökunta on kokenut organisaation imagoa haittaaviksi.

Lataa julkaisu
24.04.2018

Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito

Kirjoittanut: Esko Hussi, Esa Mäkiniemi ja Erkki Vauramo
Julkaisu: 13.06.2017

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projekti on 20 merkittävän kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation yhteisprojekti, jonka keskeinen tulos on kuntoutuksen aseman nostaminen toiminnan keskiöön.

Kuntoutus on toteutettu hyvin eri tavoilla eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimintamalli on osoittautunut ylivoimaiseksi. Toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämän laatua ja tuo yli puolen miljardin kustannussäästön.

Kuntien uusi asema sote-uudistuksen jälkeen merkitsee keskeistä vastuuta väestön terveyden edistämisestä ja edellytyksien luomisesta terveille elintavoille sekä yhteisöllisyydelle.

Lataa julkaisu
26.03.2018

Arvio kuntien kotisivuista

Kirjoittanut: Jasmin Penttinen
Julkaisu: 26.03.2018

Verkkoviestintä tarjoaa kunnille ajantasaisen ja kustannustehokkaan tiedonvälityskeinon. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisussa tarkastellaan kuntien kotisivujen toimivuutta.

Selvitys perustuu 294 kunnan kotisivujen arviointiin eri osa-alueilla; sivustojen otsikot tunnuslauseineen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, navigointi sivuilla ja kunnan perustietojen löytyminen, ajankohtaisuus, verk-kotekstin rakenneanalyysi sekä graafisen yleisilmeen katsaus.

Esimerkiksi Hailuodon, Inkoon ja Punkalaidun kunnat sekä Kalajoen, Kauhavan, Kuopion, Lappeenrannan ja Turun kaupungit selvisivät kiitettävin arvosanoin arvioinnista.

Lataa julkaisu
Lataa lisää