Hae julkaisua

26.09.2018

Kunnan rooli turvallisuudessa korostuu

Kirjoittanut: Roosa Talvitie, Hannu Rantanen & Eeva Hämäläinen
Julkaisu: 26.09.2018

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomessa on turvallisuusalalla tehty merkittäviä uudistuksia, joissa on ollut nähtävissä keskittäminen suurempiin yksiköihin. Uudistuksia on perusteltu tehokkuuden lisäämisellä ja samalla on korostettu säästöjä.

Hallinnollisen myllerryksen lisäksi toimintaympäristö muuttuu. Uudet uhkakuvat, kuten ilmastonmuutos, terrorismi ja yhteiskunnan polarisoituminen, nakertavat Suomen vakaana ja muuttumattomana pidettyä turvallisuusympäristöä. Miten käy kuntalaisten turvallisuus- ja pelastuspalvelujen hallinnollisissa pyörteissä ja alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä?

Lataa julkaisu
19.06.2018

Hoivayksiköissä lääkehuollon ja -hoidon pitäisi olla joukkuepeliä

Kirjoittanut: Niina Laine, Paula Timonen, Anne Halmetoja, Suvi Hakoinen, Heini Kari ja Hanna Kortejärvi
Julkaisu: 19.06.2018

Hoivayksiköiden asukkaat ovat monisairaita. Heillä on runsas lääkitys ja sitä muutetaan usein. Yli puolet vaaratapahtumista liittyy lääkitykseen.

Lääkehoito on vaikea prosessi ja se ylittää ammatti- ja organisaatiorajat. Hoitajat toteuttavat ja seuraavat lääkehoitoa.

Tarvitaanko hoivayksiköihin farmaseuttia hoitajien tueksi? Miksi esim. tunnistetut riskilääkkeet ja lääkityspoikkeamat eivät johda toimenpiteisiin?

Tutkijat kartoittivat hoivayksiköiden lääkehoidon ongelmia ja tarpeita. He antavat myös ratkaisuehdotuksia.

Lataa julkaisu
21.05.2018

KABINETIN PUOLELLA - Säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa

Kirjoittanut: Tomi Venho
Julkaisu: 21.05.2018

Säätiöt ja puoluerahoitus -tutkimuksessa kartoitetaan puoluetaustaisten säätiöiden kenttää Suomessa.

Miten puolueet käyttävät säätiöitä talousjärjestelyjensä välineinä? Mitkä ovat eri poliittisille liikkeille tyypillisiä säätiökäytäntöjä?

Tutkimus nostaa valoon yhden puolue- ja vaalirahoituksen aiemmin pitkälti varjoon jääneen osa-alueen.

Tutkija, VTT Tomi Venho lähestyy teemaa tavalla, joka poikkeaa viranomaisten, median ja puolueiden itsensä tavasta käsitellä asiaa.

Lataa julkaisu
25.04.2018

Tiedonkulun vaikutus SOTE-palvelujen maineeseen

Kirjoittanut: Kaija Saranto, Eija Kivekäs, Sari Palojoki, Ulla-Mari Kinnunen, Olli Sjöblom ja Reima Suomi
Julkaisu: 25.04.2018

Sote -palvelujen maineeseen vaikuttavat mm. asiakaskeskeisyys, saatavuus, vaikuttavuus, oikeudenmukaisuus, osaaminen sekä potilas- ja asiakasturvallisuus.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta on osa laatutyötä ja velvoittaa organisaatioita riskien hallintaan. Tiedot potilas- ja asiakasturvallisuuden tilasta jäävät usein vain sisäiseen käyttöön. Siksi tämän tiedon merkitystä organisaation maineelle ei ole ymmärretty.

Tässä tutkimuksessa huomion kohteena ovat vaaratapahtumailmoitukset, jotka henkilökunta on kokenut organisaation imagoa haittaaviksi.

Lataa julkaisu
24.04.2018

Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito

Kirjoittanut: Esko Hussi, Esa Mäkiniemi ja Erkki Vauramo
Julkaisu: 13.06.2017

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projekti on 20 merkittävän kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation yhteisprojekti, jonka keskeinen tulos on kuntoutuksen aseman nostaminen toiminnan keskiöön.

Kuntoutus on toteutettu hyvin eri tavoilla eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimintamalli on osoittautunut ylivoimaiseksi. Toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämän laatua ja tuo yli puolen miljardin kustannussäästön.

Kuntien uusi asema sote-uudistuksen jälkeen merkitsee keskeistä vastuuta väestön terveyden edistämisestä ja edellytyksien luomisesta terveille elintavoille sekä yhteisöllisyydelle.

Lataa julkaisu
26.03.2018

Arvio kuntien kotisivuista

Kirjoittanut: Jasmin Penttinen
Julkaisu: 26.03.2018

Verkkoviestintä tarjoaa kunnille ajantasaisen ja kustannustehokkaan tiedonvälityskeinon. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisussa tarkastellaan kuntien kotisivujen toimivuutta.

Selvitys perustuu 294 kunnan kotisivujen arviointiin eri osa-alueilla; sivustojen otsikot tunnuslauseineen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, navigointi sivuilla ja kunnan perustietojen löytyminen, ajankohtaisuus, verk-kotekstin rakenneanalyysi sekä graafisen yleisilmeen katsaus.

Esimerkiksi Hailuodon, Inkoon ja Punkalaidun kunnat sekä Kalajoen, Kauhavan, Kuopion, Lappeenrannan ja Turun kaupungit selvisivät kiitettävin arvosanoin arvioinnista.

Lataa julkaisu
23.03.2018

100 vuotta kaavoitusta – muuttuva maankäyttö

Kirjoittanut: Juha Talvitie
Julkaisu: 23.03.2018

Itsenäisyytemme aikana on maamme väkiluku kasvanut 2,4 miljoonaa. Suomen rakentumista on tänä aikana säädelty ja ohjattu merkittävästi rakentamista ja alueidenkäyttöä koskevalla lainsäädännöllä.

Tässä Julkaisussa merkittävän työuran näiden asioiden parissa Kuntaliitossa työskennellyt tekniikan tohtori Juha Talvitie avaa maankäytön ja kaavoituksen pitkää satavuotista linjaa itsenäisessä Suomessa.

Suunnitelmien ja kaavojen laatimisista on tullut viime vuosina varsin työläs ja pitkä prosessi valituskierteineen. On vaadittu kaavajärjestelmän yksinkertaistamista. Talvitie avaa Julkaisussa joukon uudistamismahdollisuuksia.

Lataa julkaisu
15.02.2018

Aktiiviset osallistujat – Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä

Kirjoittanut: Anita Kangas, Sakarias Sokka, Hannu Itkonen ja Olli Jakonen
Julkaisu: 14.02.2018

Mitä toiveita ja odotuksia kuntalaiset kohdistavat kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä vapaa-ajan harrastuksiin? Miten haluttaisiin osallistua ja vaikuttaa palveluihin ja niiden järjestämiseen? Kuinka hyvin palvelut ovat saavutettavissa? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia tässä tutkimuksessa.

Lataa julkaisu
08.02.2018

Sote-palvelut muuttuvat uudistuksesta huolimatta

Kirjoittanut: Erkki Vauramo, Seppo Ranta, Jonna Taegen ja Ira Verma
Julkaisu: 08.02.2018

Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut – konsortio muodostui 21 kunnasta ja sote-organisaatiosta. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja toiminta-malleja  ikääntymisestä johtuvan  muutoksen hallitsemiseen.

Projektin hallinnoi Aalto-yliopiston Sotera -instituutti.

Työn tuloksia on raportoitu eri tavoin. Tässä loppuraportissa on yhteenveto tuloksista.

Lataa julkaisu
04.01.2018

Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön

Kirjoittanut: Anneli Hujala & Johanna Lammintakanen
Julkaisu: 04.01.2018

Paljon erilaisia sote -palveluja tarvitsevat ihmiset kokevat arkensa yksinäisenä selviytymistaisteluna. Vaikeat tilanteet aiheuttavat tunnetaakkaa, joka uuvuttaa paitsi asiakkaita myös sote-ammattilaisia. Ongelmien ratkaisu vaatii yhteistyötä yli ammatti- ja sektorirajojen. Johtajilta kaivataan tukea yhteistyön mahdollistamiseen.

Tässä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimuksessa annetaan ääni paljon palveluja tarvitseville asiakkaille ja sote -työntekijöille. Tulokset antavat suuntaviittoja sote-integraation käytännön
toteuttamiseen tämän keskeisen asiakasryhmän osalta.

Lataa julkaisu
Lataa lisää