Apuraha

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.

Hakuajat ja hakemuksen lähettäminen (in English below)

Sähköisessä hakujärjestelmässä (E-KAKS) hakija saa käyttäjätunnuksen, jonka jälkeen hän voi täyttää hakemustaan viimeiseen hakupäivään saakka. Hakemukseen täytetään tutkimuksen tavoite, merkitys kuntien kannalta ja tutkimussuunnitelma (ansioluettelo ja lähdeluettelo tulee liitteeksi). Tutkimushankkeissa hakemukseen täytetään myös viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma.

Hakemus tulee lähettää järjestelmässä viimeistään seuraavina päivinä:

28.2.2022 Päätökset kesäkuussa 2022, julkaistaan kotisivuillamme.

31.8.2022  Päätökset joulukuussa 2022, julkaistaan kotisivuillamme.

Kunnallisalan kehittämissäätiöstä voi hakea rahoitusta seuraaviin tarkoituksiin:

1. Tutkimushankkeisiin

– yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja kuntien tutkimushankkeisiin (tutkimusrahoitusta ei myönnetä kuntien normaaliin toimintaan tai investointeihin, säätiön rahoitusosuus tutkimushankkeissa yli 50 %)

Liitteet tutkimushankehakemukseen:

 • tutkimushankkeeseen osallistuvien ansioluettelot (vähintään hankkeen vetäjän tai yhteyshenkilön ansioluettelo)
 • lähdeluettelo tutkimussuunnitelmasta

2. Väitöstöihin

– apurahana väitöskirjan tekemiseen (yksi-, kaksi- tai kolmivuotinen apuraha, 20 000 €/vuosi,  sisältäen eläke- ja tapaturmavakuutuksen, näistä lisätietoja Melasta)

– yksivuotinen apuraha on käytettävä kolmen (3) vuoden aikana myöntöpäivämäärästä, kaksivuotinen viidessä (5) vuodessa ja kolmivuotinen seitsemässä (7) vuodessa

– apurahan käyttäminen ei edellytä päätoimisuutta Kaks:n apurahatutkijana

Liite väitöskirjahakemukseen:

 • ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)
 • lähdeluettelo tutkimussuunnitelmasta

Työn ohjaaja toimittaa suoraan suosituksen e-KAKS -järjestelmään. – Järjestelmä toimittaa ohjaajalle automaattisesti suosituspyynnön, kun olet lähettänyt hakemuksen järjestelmään. Suosituksen tulee olla hakujärjestelmässä seitsemän (7) päivän sisällä hakuajan päättymisestä.

3. Post doc -töihin

– väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

– apurahat ovat enintään yksivuotisia apurahoja, 20 000 € (apurahan käyttöaika on kolme vuotta)

– apurahan käyttäminen ei edellytä päätoimisuutta Kaks:n apurahatutkijana

Liite post doc -hakemukseen:

 • ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)
 • lähdeluettelo tutkimussuunnitelmasta

4. Pro graduihin

– myönnettävät apurahat ovat tavallisesti 1200–1 500 €

– apurahan käyttäminen ei edellytä päätoimisuutta Kaks:n apurahatutkijana (apurahan käyttöaika on kolme vuotta)

Liite pro gradu -hakemukseen:

 • ansioluettelo
 • lähdeluettelo tutkimussuunnitelmasta

Työn ohjaaja toimittaa suoraan suosituksen e-KAKS -järjestelmään. – Järjestelmä toimittaa ohjaajalle automaattisesti suosituspyynnön, kun olet lähettänyt hakemuksen järjestelmään. Suosituksen tulee olla hakujärjestelmässä seitsemän (7) päivän sisällä hakuajan päättymisestä.

5. Julkaisuihin

Liite julkaisuapurahahakemukseen: ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)

6. Matkoihin

Liite matka-apurahahakemukseen: ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)

Hakijan tulee ilmoittaa hakujärjestelmässä (E-KAKS) hakemuksen käsittelyn aikana tulleista muista apurahapäätöksistä ja uusista hakukohteista. Myös tutkijakoulu-haut ja -päätökset.

E-KAKS -järjestelmään pääset tästä.

Lisätietoja puhelimitse

tutkimusasiamies Veli Pelkonen 0400 – 815527 (haastattelu Polemiikki -lehdessä 2/2020)

 

Research Funding

The Foundation for Municipal Development allocates funding for research projects on municipalities as well as grants for researchers in the field. Applications are not restricted to a particular field of study or discipline.

Application period and sending an application

Applicant will get an username in E-KAKS electronic system and he/she can fill the application to the end of application period. In the application applicant must fill a research aim,  significance of the study in which is determined how the municipalities benefit from the study, and a research plan (attach CV and bibliography) . For research projects applicant will fill a communication plan.

The research aim must be in Finnish, other documents can be in English.

Deadlines for next application periods:

28.2.2021  Decisions are announced in June 2021 on our website.

31.8.2021 Decisions are announced in December 2021 on our website.

KAKS awards grants for following purposes:

1. Research projects

– Research projects of universities, other research institutes and municipalities (no funding for regular activities or investments of municipalities).

The applicant should prepare following attachments:

 • CV. CV is required for all participating researchers. If the researchers are not nominated by the application’s deadline, contact person’s CV should be included.
 • bibliography of the research plan

2. PhD research

– PhD research are typically one-, two- or three-year grants (20 000 euro per year), including the pension and accident insurance (information from Mela). In addition, it is possible to apply financing for research expenses (e.g. material and travel expenses).

– one-year grant must be used within three (3) years, two-year grant within five (5) years and three-year grant within seven (7) years

– utilizing a grant doesn’t require being full-time grant researcher at KAKS

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.
 • bibliography of the research plan

3. Post-doctoral research

– Postdoctoral grants are typically one-year grants, max. 20 000 euro.

– utilizing a grant doesn’t require being full-time grant researcher at KAKS

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.
 • bibliography of the research plan

4. Master’s thesis research

– MA thesis grants are 1 200-1 500 euro.

– utilizing a grant doesn’t require being full-time grant researcher at KAKS

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.
 • Supervisor will add the letter of recommendation to the E-KAKS system
 • bibliography of the research plan

5. Publications

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.

6. Travel grants

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • invitation or programme of the event (or similar)

All attachments should be converted to pdf-files.

Applicants must list on the application form all grants received as well as any applications that are pending at the time of applying for KAKS funding. Applicants must inform KAKS without delay if she/he receives funding from any other source during KAKS’ application and processing period.

You can apply here.

 

Additional information by phone

Research Liaison Officer Veli Pelkonen 040 081 5527