Tutkimusrahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.

Hakuajat ja hakemuksen lähettäminen (in English below)

Hakemusten viimeiset jättöpäivämäärät ovat:

28.2.2020 Päätökset kesäkuussa 2020, julkaistaan kotisivuillamme.

28.8.2020  Päätökset joulukuussa 2020, julkaistaan kotisivuillamme.

HUOM! Siirrymme seuraavassa haussa E-KAKS sähköiseen hakuun, joka avautuu alkuvuodesta 2020.

Kunnallisalan kehittämissäätiöstä voi hakea rahoitusta seuraaviin tarkoituksiin:

1. Tutkimushankkeisiin

– yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja kuntien tutkimushankkeisiin (rahoitusta ei myönnetä kuntien normaaliin toimintaan tai investointeihin, säätiön rahoitusosuus tutkimushankkeissa yli 50 %)

Valmistele seuraavat liitteet tutkimushankehakemukseen:

 • tutkimushankkeeseen osallistuvien ansiolistat (vähintään hankkeen vetäjän / yhteyshenkilön ansiolista)
 • tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan.
 • viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma (esim. kohdentaminen, kanavat, aikataulu, seuranta ja vastuuhenkilöt)

2. Väitöstöihin

– apurahana väitöskirjan tekemiseen ( yksi-, kaksi- tai kolmivuotinen apuraha, 20 000 €/vuosi,  sisältäen eläke- ja tapaturmavakuutuksen, tietoja Melasta)

Valmistele seuraavat liitteet väitöskirjahakemukseen:

 • ansioluettelo
 • tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan.
 • aikaisemman opinnäytetyön arvosanat (voi mainita cv:ssä)
 • työn ohjaajan suositus (ei tarvitse olla allekirjoitusta)

3. Post doc -töihin

– väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen (post doc)

– apurahat ovat yleensä yksivuotisia apurahoja, max. 20 000 €

Valmistele seuraavat liitteet post doc -hakemukseen:

 • ansioluettelo
 • tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan.
 • aikaisemman opinnäytetyön arvosanat (voi mainita cv:ssä)

4. Pro graduihin

– myönnettävät apurahat ovat tavallisesti 1200 – 1 500 €

Valmistele seuraavat liitteet pro gradu -hakemukseen:

 • ansioluettelo
 • tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan.
 • työn ohjaajan suositus (ei tarvitse olla allekirjoitusta)

5. Julkaisuihin

Valmistele seuraavat liitteet julkaisuapurahahakemukseen:

 • ansioluettelo
 • julkaisusuunnitelma sisältäen budjetin

6. Matkoihin

Valmistele seuraavat liitteet matka-apurahahakemukseen:

 • ansioluettelo
 • tilaisuuden ohjelma, kutsu tai vastaava

Hakijan tulee ilmoittaa muualta saadut ja haetut apurahat ja muu rahoitus. Hakijan tulee ilmoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiölle myös hakemuksen käsittelyn aikana tulleista muista apurahapäätöksistä ja uusista hakukohteista. Myös tutkijakoulu – haku ja -päätökset.

Lisätietoja puhelimitse

tutkimusasiamies Veli Pelkonen 0400 – 815527

 

Research Funding

The Foundation for Municipal Development allocates funding for research projects on municipalities as well as grants for researchers in the field. Applications are not restricted to a particular field of study or discipline.

Deadlines for next appication periods:

28.2.2020 Decisions are announced in June 2020 on our website.

28.8.2020 Decisions are announced in December 2020 on our website.

NOTE! The next call for applications will be in E-KAKS electronic system, which will open in early 2020.

KAKS awards grants for following purposes:

1. Research projects

– Research projects of universities, other research institutes and municipalities (no funding for regular activities or investments of municipalities).

The applicant should prepare following attachments:

 • CV. CV is required for all participating researchers. If the researchers are not nominated by the application’s deadline, contact person’s CV should be included.
 • Research plan with a list of references. If the research plan is written in other language than Finnish, a Finnish-language summary of the research plan has to be included.
 • Communication plan (for example targeting, channels, schedule, follow-up and person in charge).

2. PhD research

– PhD research are typically one-, two- or three-year grants (20 000 euro per year), including the pension and accident insurance (information from Mela). In addition, it is possible to apply financing for research expenses (e.g. material and travel expenses).

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Research plan with a list of references. If the research plan is written in other language than Finnish, a Finnish-language summary of the research plan has to be included.
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.
 • Letter of recommendation from supervisor (signature not compulsory).

3. Post-doctoral research

– Postdoctoral grants are typically one-year grants, max. 20 000 euro.

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Research plan with a list of references. If the research plan is written in other language than Finnish, a Finnish-language summary of the research plan has to be included.
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.

4. Master’s thesis research

– MA thesis grants are 1 200-1 500 euro.

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Research plan with a list of references. If the research plan is written in other language than Finnish, a Finnish-language summary of the research plan has to be included.
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.
 • Letter of recommendation from supervisor (signature not compulsory).

5. Publications

– Publication grants (funding can be allocated to a scientific publication, but not for the printing expenses of a PhD thesis)

– Overseas travel grants for PhD candidates as well as post-PhD researchers.

The applicant should prepare following attachments:

6. Travel grants

– Travel grants may cover ordinary travel expenses (not daily allowances). They will be paid in exchange of original receipts. The scholar is expected to write a travel account on the trip.

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • invitation or programme of the event (or similar)

All attachments should be converted to pdf-files.

Applicants must list on the application form all grants received as well as any applications that are pending at the time of applying for KAKS funding. Applications must inform KAKS without delay if she/he receives funding from any other source during KAKS’ application and processing period.

Additional information by phone: Research Liaison Officer Veli Pelkonen 040 081 5527