Hae julkaisua

15.04.2024

Syrjäseutu lasten ja nuorten liikkumisen tilana STOP! Tässä seison enkä muuta voi? -tutkimushankkeen loppuraportti

Kirjoittanut: Päivi Armila, Terhi Halonen, Ari Sivenius ja Santtu Haantio
Julkaisu: 15.04.2024

Tutkimuksessa tarkastellaan syrjäseutunuorten mahdollisuuksia ylläpitää liikunnallista elämäntapaa ja osallistua mielekkääseen liikkumiseen vertaisten kanssa. Tutkimus toteutettiin maalaistaajamissa, syrjäkylien ympäröimissä kirkonkylissä sekä kuntaliitoskaupunkien reunakylissä. Tutkimuspaikkoja leimaavat pitkät välimatkat sekä julkisen liikenteen, ohjaajien ja harrastustilojen puute.

Maaseutumaisesta ympäristöstä kumpuavat myös monet liikuntaharrastusmahdollisuudet. Tilallinen avaruus, rauhassa tekemisen mahdollisuus sekä ihmisten ja paikkojen tuttuus tulevat tutkimuksessa esiin myönteisinä tutkimuspaikkojen luonnehdintoina. Erityisen vahvaksi tutkimuksessa nousi nuorisotyön osuus
nuorten liikunnallisen toimijuuden ja spontaanin liikkumisen innoittajana.

Tutkimustuloksissa korostuu perheen osuus liikuntaharrastusten takaajana. Syrjäseudut vahvistavat nuorten perheriippuvuutta,
koska niillä välimatkat ovat hyvin pitkiä. Nuoria lähellä olevien aikuisten osuus liikunnallisuutta tukevina henkilöinä vahvistuu edelleen, kun harrastamisessa on kyse kilpaurheilijuudesta.

Lataa julkaisu
27.03.2024

Kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin organisointi ja läpinäkyvyys

Kirjoittanut: Ruohonen, Vahtera, Rönkkö, Jaakkola
Julkaisu: 27.03.2024

Kuntayhtiöiden määrä ja kokonaisliikevaihto ovat kasvaneet 2000-luvulla selvästi. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida,
onko kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin suorittajilla nykyisellään riittävät välineet toiminnan organisointiin ja läpinäkyvyyden turvaamiseen.

Kuntayhtiöiden toiminnan järjestämisessä on otettava huomioon yritysoikeudellinen ja julkisoikeudellinen sääntely. Tutkimuksessa perehdytään omistajaohjauksen keinoihin tarkastuksen ja arvioinnin osalta sekä syvennytään kuntakonsernin kokonaisedun arviointiin. Lisäksi tarkastellaan kuntayhtiöiden tilintarkastusta ja tarkastuslautakunnan roolia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri tahojen tiedonsaantioikeuksia kuntayhtiöistä sekä arvioidaan tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeuden riittävyyttä.

Tutkimuksessa annetaan käytännön välineitä kuntayhtiöiden johdolle, tarkastuslautakuntien jäsenille, tilintarkastajille sekä kuntayhtiöiden omistajaohjauksesta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Lataa julkaisu
21.12.2023

Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö Löytyykö keinoja toimeentulotuen tarpeen vähentämiseen?

Kirjoittanut: Minna Kivipelto (toim.) Minna Kivipelto, Mirka Elovainio, Hanna-Mari Heinonen, Juulia Hietamäki, Signe Jauhiainen, Tuija Korpela, Heidi Sallinen, Niina Tanner, Antti Teittinen, Timo Toikko ja Tarja Tolonen
Julkaisu: 21.12.2023

Vuonna 2017 perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät kuntien aikuissosiaalityöhön. Muutoksen jälkeen monen toimeentulotukea tarvitsevan henkilön oli asioitava sekä Kelassa että kunnassa. Uudistus edellytti muutoksia myös Kelan ja sosiaalityön väliseltä yhteistyöltä ja työnjaolta.

Tässä julkaisussa tarkastellaan toimeentulotukea ja aikuissosiaalityötä tarvitsevien henkilöiden palveluja ja etuuksia sekä Kelan ja sosiaalityön välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa toimeentulotukiuudistuksen jälkeisenä aikana. Tutkimuksessa on käytetty laadullisia ja määrällisiä aineistoja vuosilta 2018–2020 ja 2022.

Julkaisu on valmisteltu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Itä-Suomen yliopiston välisenä yhteistyönä.

Lataa julkaisu
27.02.2023

Kuntien maankäytön suunnittelu ja elinvoimahankkeet

Kirjoittanut: Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola ja Helka-Liisa Hentilä
Julkaisu: 27.02.2023

Miten kunnat kehittävät elinvoimaansa maankäytön suunnittelulla erilaisissa kunnan kasvutilanteissa? Millaisia ovat maankäytön suunnittelun ja elinvoiman kehittämisen asiantuntijoiden käsitykset kuntien elinvoimasta ja miten elinvoimatyö on organisoitu kunnissa?

Tutkimukseen osallistui kymmenen kuntaa eri puolilta Suomea. Teos kuvaa ja analysoi elinvoiman lisäämiseen tähtääviä maankäytön suunnitteluhankkeita ja niiden työkaluja. Tutkimus osoittaa, että osa maankäytön suunnittelun keinoista on kunnille yhteisiä. Toisaalta monet keinot liittyvät kunnan kasvutilanteeseen. Kolmanneksi ne voivat liittyä muihin kontekstisidonnaisiin tekijöihin.

Erilaistuvat kunnat voivat hyödyntää tätä tutkimuksen jäsentämää kolmijakoa pohtiessaan maankäytön suunnittelun keinoja elinvoimansa kehittämiseen. Tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä.

Lataa julkaisu
07.02.2023

Aluevaalitutkimus 2022. Tutkimus Suomen ensimmäisistä aluevaaleista

Kirjoittanut: Sami Borg
Julkaisu: 07.02.2023

Tutkimuksen kohteina ovat vaalituloksen lisäksi aluevaalien ehdokasasettelu, vaaliteemat ja vaaliviestintä, äänestysaktiivisuus, väestöryhmien edustus aluevaltuustoissa sekä äänestysvalintojen
painottuminen ja perustelut.

Tilastokeskuksen rekisteri- ja tilastoaineistojen ohella käytössä on aluevaalien jälkeen kerätty valtakunnallisesti edustava kysely aluevaalien äänioikeutetuista. Lisäksi hyödynnetään aluevaalien kannatusmittauksia sekä analysoidaan ehdokkaiden vaalirahoitusta, puolueiden aluevaaliohjelmia ja television aluevaalikeskusteluja.

Tutkimus osoittaa, että monet äänestivät aluevaaleissa alueperusteisesti. Useat valitsijat pitivät aluevaaleja toissijaisina vaaleina. Näistäkin syistä aluevaalien äänestysprosentti ja puoluekannatus poikkesivat merkittävästi esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaalien äänestysprosentista ja puoluekannatuksesta.

Lataa julkaisu
30.11.2022

Kampanja poikkeusolosuhteissa: Kuntavaaliehdokkaat 2021

Kirjoittanut: Josefina Sipinen, Juuso Laine, Elina Kestilä-Kekkonen, Sami Borg ja Åsa von Schoultz
Julkaisu: 30.11.2022

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestettiin koronaepidemian vuoksi poikkeusolosuhteissa ja vaaleja siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle. Kokoontumisrajoitusten ja varovaisuuden vuoksi ehdokkaat eivät voineet kohdata äänestäjiä vaaliteltoilla.

Mitkä seikat kannustivat ehdokkaaksi, mitkä seikat heikensivät kansalaisten edellytyksiä asettua ehdolle? Lisäsikö verkkoon painottuva kampanjointi vaalihäirinnän riskiä? Voiko olettaa, että verkossa tapahtuvan vaalihäirinnän torjumisesta tulee jatkossa yhä merkittävämpi kysymys?

Tutkimus perustuu ehdokkaille sekä kansalaisille vaalien alla tehtyihin kyselyihin. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään vaaleja koskevia rekisteri- ja tilastoaineistoja.

Lataa julkaisu
Lataa lisää