Hae julkaisua

15.06.2017

Valtuutetun käsikirja 2017-2021

Kirjoittanut: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 15.06.2017

Valtuutetun käsikirja 2017-2021 on tarkoitettu kaikille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille sekä kunta-asioista kiinnostuneille ihmisille.
Kirja pureutuu valtuutetun rooliin ja tehtäviin. Ei ole kahta samanlaista valtuutettua. Jokainen voi kehittyä luottamustehtävässään. Miten?
Vuosikymmenen vaihteen ylittävä valtuuskausi tuo merkittäviä muutoksia suomalaiseen paikallis­ja aluehallintoon. Millaisia ovat tulevaisuuden kunnat? Miten ne toteuttavat uutta rooliaan?

Lataa julkaisu
13.06.2017

Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito

Kirjoittanut: Esko Hussi, Esa Mäkiniemi ja Erkki Vauramo
Julkaisu: 13.06.2017

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projekti on 20 merkittävän kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation yhteisprojekti, jonka keskeinen tulos on kuntoutuksen aseman nostaminen toiminnan keskiöön. Kuntoutus on toteutettu hyvin eri tavoilla eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimintamalli on osoittautunut ylivoimaiseksi. Toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämän laatua ja tuo yli puolen miljardin kustannussäästön. Kuntien uusi asema sote-uudistuksen jälkeen merkitsee keskeistä vastuuta väestön terveyden edistämisestä ja edellytyksien luomisesta terveille elintavoille sekä yhteisöllisyydelle.

Lataa julkaisu
06.06.2017

Tutkijat ja sosiaalisen median käyttö

Kirjoittanut: Veera Värtinen
Julkaisu: 06.06.2017

Julkaisu käsittelee KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkijoille teettämän kyselyn tuloksia. Kyselyllä tarkasteltiin tutkijoiden sosiaalisen median käyttöä ja näkemyksiä erilaisiin sosiaalisen median väittämiin. Julkaisussa tarkastellaan somen käytön lisäksi tutkijoiden ajatuksia sosiaalisen median hyvistä ja huonoista puolista sekä tulevaisuuden näkymiä sosiaaliselle medialle ja sen kehitykselle.

Lataa julkaisu
30.05.2017

Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla?

Kirjoittanut: Tapio Häyhtiö
Julkaisu: 30.05.2017

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä asiakkaiden osallistamisen ongelmiin on törmätty jo noin parin vuosikymmenen ajan. Tämä tutkimus kertoo, millä tavoin Suomessa asiakkaita on kutsuttu mukaan sote-palveluiden kehittämiseen. Minkälaisia haasteita ja onnistumisia asiakaskehittämisessä on noussut esille? Tutkimuksessa esitellään, kuinka palvelumuotoilemalla voidaan ratkaista asiakkaiden osallistamiseen liittyviä kysymyksiä. Asiakkaat haluavat vaikuttaa palveluihin, jos vain saavat siihen mahdollisuuden ja voivat olettaa osallistumisella olevan vaikutusta. Tapio Häyhtiö toimii nykyisin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimitusjohtajana.

Lataa julkaisu
23.05.2017

Miksi hanke ei onnistunut - vai onnistuiko se?

Kirjoittanut: Markku Lehto
Julkaisu: 23.05.2017

Miksi kehittämishanke ei tuota odotettua tulosta? Miksi osa hankkeista ei pääse ollenkaan vauhtiin ja miksi osa hiipuu nopeasti olemattomiin maaliin päästyään? Huolellakin suunnitellut hankkeet saattavat jäädä tähdenlennoiksi. Näin voi käydä, vaikka tuloskin olisi rohkaiseva. Kysymys ei ole vain menetetystä kehittämispanoksesta, vaan myös toivotun uudistuksen sammumisesta.

Tämä julkaisu tarjoaa näkökulmia kehittämishankkeiden suunnitteluun ja auttaa paikallistamaan niiden toimeenpanon heikot kohdat. Parhaimmillaan hanke lisää organisaation tehokkuutta ja antaa siinä toimiville ihmisille mahdollisuuden toteuttaa tärkeinä pitämiään tavoitteita.

Jos epäonni kaikesta huolimatta kohtaa, siitä voi ottaa opiksi. Sekin vie maailmaa eteenpäin. Kehittämiselle kun on edelleen tarvetta.

Lataa julkaisu
27.04.2017

Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen

Kirjoittanut: Toim. Soile Pohjonen ja Marika Noso
Julkaisu: 27.04.2017

Sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksella tavoitellaan muun muassa kansalaisten tasavertaisuutta ja palvelujen kustannusten kasvun hillitsemistä. Jotta uusi palvelujärjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet, uudistuksessa pitää samanaikaisesti huomioida useita näkökulmia, jotka nostamme tässä keskusteluun.

Miten valinnanvapaus toteutuu, jos asiakkaan toimintakyky on heikentynyt? Onko vapaus olla valitsematta? Mikä on palveluohjauksen rooli? Miten kokonaisuutta kehitetään ja johdetaan asiakaslähtöisesti? Mitä tarkoittavat strategiat ja sopimusohjaus uudistuksessa? Miten varmistetaan asiakkaan tietosuoja? Minkälaisilla digitaalisilla välineillä voidaan mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelu, palvelujen kehittäminen ja johtaminen?

Lataa julkaisu
20.03.2017

Kuntavaalitrendit

Kirjoittanut: Sami Borg ja Sari Pikkala
Julkaisu: 20.03.2017

Millaisia trendejä Suomen kuntavaaleista ja kuntien valtuustoista on havaittavissa? Kuntavaalitrendit muokkaa ja kokoaa olemassa olevia tilasto- ja tutkimustietoja kattavaksi numeropaketiksi, joka sisältää myös tiiviitä tulkintoja pitkittäistiedoista.

Raportti on osa Kuntavaalitutkimus 2017 –hanketta, jonka Sami Borg toteuttaa vuonna 2017 Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella. Hanke kokoaa kuntavaalien jälkeen valtakunnallisen kyselyaineiston, jolla tutkitaan kuntavaaleissa äänestämisen perusteita, kuntavaaliviestinnän toimivuutta ja kuntalaisten suhtautumista vaaleihin ja vaikuttamiseen.

Borg toimii nykyisin vaalitutkijana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ja Sari Pikkala akatemialehtorina Åbo Akademin julkishallinnon oppiaineessa.

Lataa julkaisu
16.02.2015

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa -raportti

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Syksyllä 2014 KAKS teki kyselyn 360:lle kunta-alan tutkijalle sosiaalisen median käytöstä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkijoiden joukkooon kuului säätiön apurahatutkijat, jo väitelleet apurahatutkijat ja tieteellisen neuvottelukunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Kyselyyn vastasi 120 henkilöä. Tutkijoilta kysyttiin sosiaalisen median käyttöä yksityishenkilöinä ja työtehtävien hoitamisessa. Kysyimme muun muassa eniten käytettyjä sosiaalisen median sovelluksia ja sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa päivässä. Vastaajat kertoivat myös visioistaan sosiaalisesta mediasta.

Tutkijat ja some_raportti.pdf

Lataa julkaisu
24.04.2013

Viesti perille: Selko-opas kunnille

Kirjoittanut: Toimittanut Ari Sainio
Julkaisu:

Kirjan ohjeet ja esimerkit opastavat, miten kunta voi soveltaa viestinnässään selkokieltä.

Kunnissa asuu yhä enemmän kuntalaisia, joiden tavoittaminen on erityisen haastavaa kuntien viestinnälle. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden, ikäihmisten ja maahanmuuttajien joukossa. Selkokielinen viestintä on heitä varten.

Lataa julkaisu
24.01.2013

Maaseutupolitiikan keinot Elinkeinojen edistäminen maaseudun kehittäjäyhteisöissä

Kirjoittanut:
Julkaisu:

Maaseutupolitiikan rakentamiseen osallistunut tutkija nivoo yhteen kokemuksensa ja viime vuosien maaseutututkimuksen runsaan annin. Tuloksena on kokonaisesitys maaseutupolitiikan toimintalinjoista ja keinoista.

Kirjoittaja korostaa maaseudun kehittämisen yhteisöllisyyttä ja näkee kylissä, kunnissa, maakunnissa ja valtionhallinnossa tehtävän kehittämistyön rinnakkaisina prosesseina. Maaseudun kehittämisen keinoista ovat esillä etenkin yrittäjäkoulutus, maaseutuneuvonta ja rahoitus.

Kirja sisältää kuvauksen Suomen maaseutupolitiikan lyhyestä historiasta ja arvioi Suomen maaseudun kehittämistä suhteessa moneen muuhun maahan. Euroopan unionin maaseutupolitiikka esiintyy tutkimuksessa toimintaympäristötekijänä. Kirja kokoaa ohjelmallisen maaseutupolitiikan osat yhteen, ennustaa seutukuntien roolin vahvistumista, kylille uutta tilaisuutta voimistumiseen ja painottaa horisontaalisen yhteistyön välttämättömyyttä maaseudun kaikissa kehittäjäyhteisöissä.

Lataa julkaisu
Lataa lisää