Pelilllinen 3D-suunnittelusovellus osallistumisen välineenä vanhan hukkavaaran suunnittelussa - Tulevaisuuden tilojen haltuunottoa vai hallintaa?

Kirjoittanut: Mikael Ala-Ketola
Julkaisu: 22.09.2017

3D-visualisoinnit ja pelillisyys ovat ajankohtaisia teemoja kaupunkisuunnittelun osallistumismenettelyjen kehittämisessä. Pelillisten teknologioiden käyttö vuorovaikutteisuuden ja ongelmanratkaisukeinojen lisäämiseksi on tuonut lisäväriä kuntien kaavoitukseen liittyvään keskusteluun. Uusien menetelmien hyödyntämiseen voi kuitenkin sisältyä havainnollistamiseen liittyviä tulkinnallisia haasteita sekä menettelyn hyväksyttävyyttä rajoittavia tekijöitä. Jos kaavoituksen asianosaisten välistä vuorovaikutusta halutaan aidosti parantaa, on teknologian luomia rajoitteita ja sen tarjoamia edellytyksiä arvioitava kriittisesti.

Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan pelillisen 3D-suunnittelusovelluksen käyttöönottoa oululaisen asuinalueen suunnittelun osallistumismenettelyssä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset odotukset ovat ohjanneet sovelluksen käyttöönottoa sekä millaisena osallistumisvälineenä sovellus hahmottuu asiantuntijoiden näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan teknologian odotuksia sekä pelillisyyttä ja 3D-visualisointeja käsittelevän taustakirjallisuuden pohjalta. Tutkimusaineisto koostuu suunnittelutyöpajaan osallistumisen aikana syntyneistä havainnoista sekä sovelluksen kehittäneiden asiantuntijoiden haastatteluista. Haastatteluaineiston analyysissä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.

3D-suunnittelusovelluksen käyttöönotto hahmottuu asiantuntijoiden pyrkimyksenä kehittää osallistumismenettelyn vuorovaikutteisuutta. Asiantuntijoiden odotukset sovelluksesta määrittyvät erilaisista näkökulmista käsin. Sovelluksen odotetaan edistävän asianosaisten välistä kommunikaatiota, laajentavan osallistujien ymmärrystä kaavoitusasioista, lisäävän heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja tavoittavan uusia yleisöjä suunnitteluun. Pelilliseen sovellukseen ja sen erilaisiin käyttötapoihin sisältyy moninaisia etuja ja haasteita osallistumisen ja kommunikaation kannalta.

Sovellukseen sisällytetyillä pelillisillä toimintarakenteilla pyritään ohjaamaan osallistujia tutustumaan suunnitteluun sekä tarkastelemaan suunnittelutilannetta laajemmasta näkökulmasta. Sovellus vaikuttaa osallistumismenettelyn puitteiden rakentumiseen määrittäen, millä tavoin eri toimijat voivat tuottaa tietoa osallistumismenettelyssä. Sovellus hahmottuu osallistumismenettelyn kehittämisen muotona, jolla voi olla vaikutusta siihen, miten asuinalueen suunnittelu ymmärretään.

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.