Hae julkaisua

28.05.2024

Opettajien näkemyksiä opetusoppimisprosesseja ja hyvinvointia edistävistä oppimisympäristöistä eri koulutusasteilla

Kirjoittanut: Tiina Mäkelä, Marja Kankaanranta, Takumi Yada ja Elma Hyöky
Julkaisu: 28.05.2024

Millaisia ovat koulujen ja päiväkotien opettajien näkemykset opetus-oppimisprosesseja ja hyvinvointia edistävistä oppimisympäristöistä? Kuinka ottaa huomioon heidän näkemyksiään tilasuunnittelussa? Tämä tutkimus vastaa näihin kysymyksiin tiedoilla, jotka saatiin varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille ja aineenopettajille suunnatusta kyselystä.

Opettajien vastauksissa korostui monipuolisten opetus- ja oppimismenetelmien, työkalujen, materiaalien ja tilojen tärkeys. He toivoivat mahdollisuuksia ja tiloja sekä yhteistyöhön että yksintyöskentelyyn. Opettajat pitivät tärkeänä myös oppilaiden keskittymistä edistäviä meluttomia ympäristöjä sekä tilojen helppoa mukautuvuutta esimerkiksi käyttämällä siirrettäviä väliseiniä ja helposti liikuteltavia huonekaluja.

Tutkimuksen perusteella opettajat arvostavat tilasuunnittelussa monipuolisia oppimisympäristöjä, joissa yhteisöllisyyttä tasapainotetaan yksilöllisyydellä, mukavuutta terveydellisten seikkojen huomioimisella ja uudenaikaisuutta perinteisillä elementeillä. Kaiken keskiössä tulisi olla joustavuus ja toimivuus.

Lataa julkaisu
15.04.2024

Syrjäseutu lasten ja nuorten liikkumisen tilana STOP! Tässä seison enkä muuta voi? -tutkimushankkeen loppuraportti

Kirjoittanut: Päivi Armila, Terhi Halonen, Ari Sivenius ja Santtu Haantio
Julkaisu: 15.04.2024

Tutkimuksessa tarkastellaan syrjäseutunuorten mahdollisuuksia ylläpitää liikunnallista elämäntapaa ja osallistua mielekkääseen liikkumiseen vertaisten kanssa. Tutkimus toteutettiin maalaistaajamissa, syrjäkylien ympäröimissä kirkonkylissä sekä kuntaliitoskaupunkien reunakylissä. Tutkimuspaikkoja leimaavat pitkät välimatkat sekä julkisen liikenteen, ohjaajien ja harrastustilojen puute.

Maaseutumaisesta ympäristöstä kumpuavat myös monet liikuntaharrastusmahdollisuudet. Tilallinen avaruus, rauhassa tekemisen mahdollisuus sekä ihmisten ja paikkojen tuttuus tulevat tutkimuksessa esiin myönteisinä tutkimuspaikkojen luonnehdintoina. Erityisen vahvaksi tutkimuksessa nousi nuorisotyön osuus
nuorten liikunnallisen toimijuuden ja spontaanin liikkumisen innoittajana.

Tutkimustuloksissa korostuu perheen osuus liikuntaharrastusten takaajana. Syrjäseudut vahvistavat nuorten perheriippuvuutta,
koska niillä välimatkat ovat hyvin pitkiä. Nuoria lähellä olevien aikuisten osuus liikunnallisuutta tukevina henkilöinä vahvistuu edelleen, kun harrastamisessa on kyse kilpaurheilijuudesta.

Lataa julkaisu
27.03.2024

Kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin organisointi ja läpinäkyvyys

Kirjoittanut: Ruohonen, Vahtera, Rönkkö, Jaakkola
Julkaisu: 27.03.2024

Kuntayhtiöiden määrä ja kokonaisliikevaihto ovat kasvaneet 2000-luvulla selvästi. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida,
onko kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin suorittajilla nykyisellään riittävät välineet toiminnan organisointiin ja läpinäkyvyyden turvaamiseen.

Kuntayhtiöiden toiminnan järjestämisessä on otettava huomioon yritysoikeudellinen ja julkisoikeudellinen sääntely. Tutkimuksessa perehdytään omistajaohjauksen keinoihin tarkastuksen ja arvioinnin osalta sekä syvennytään kuntakonsernin kokonaisedun arviointiin. Lisäksi tarkastellaan kuntayhtiöiden tilintarkastusta ja tarkastuslautakunnan roolia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri tahojen tiedonsaantioikeuksia kuntayhtiöistä sekä arvioidaan tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeuden riittävyyttä.

Tutkimuksessa annetaan käytännön välineitä kuntayhtiöiden johdolle, tarkastuslautakuntien jäsenille, tilintarkastajille sekä kuntayhtiöiden omistajaohjauksesta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Lataa julkaisu
22.01.2024

Kittilän opetukset Kirja oikeusvaltiosta ja virkavastuusta

Kirjoittanut: Pekka Viljanen ja Eeva-Liisa Hynynen
Julkaisu: 22.01.2024

Suomessa on tuhansia luottamushenkilöitä kunnissa,
maakunnissa ja hyvinvointialueilla. Missä kulkevat
laillisen ja laittoman päätöksen rajat? Milloin
luottamushenkilö joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen?
Kuinka luovaa oikeudenkäyttö voi olla?
Voiko jollakin alueella olla oma lakinsa ja sille oma
tulkintansa? Kuinka oikeusvaltio toimii?

Näihin kysymyksiin antavat vastauksia tässä
Polemia-sarjan kirjassa Kittilän päätöksentekoon liittyviä
oikeusprosesseja jo lähes kymmenen vuotta
läheltä seuranneet rikos- ja prosessioikeuden
professori emeritus Pekka Viljanen ja toimittaja
Eeva-Liisa Hynynen.

Lataa julkaisu
21.12.2023

Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö Löytyykö keinoja toimeentulotuen tarpeen vähentämiseen?

Kirjoittanut: Minna Kivipelto (toim.) Minna Kivipelto, Mirka Elovainio, Hanna-Mari Heinonen, Juulia Hietamäki, Signe Jauhiainen, Tuija Korpela, Heidi Sallinen, Niina Tanner, Antti Teittinen, Timo Toikko ja Tarja Tolonen
Julkaisu: 21.12.2023

Vuonna 2017 perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät kuntien aikuissosiaalityöhön. Muutoksen jälkeen monen toimeentulotukea tarvitsevan henkilön oli asioitava sekä Kelassa että kunnassa. Uudistus edellytti muutoksia myös Kelan ja sosiaalityön väliseltä yhteistyöltä ja työnjaolta.

Tässä julkaisussa tarkastellaan toimeentulotukea ja aikuissosiaalityötä tarvitsevien henkilöiden palveluja ja etuuksia sekä Kelan ja sosiaalityön välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa toimeentulotukiuudistuksen jälkeisenä aikana. Tutkimuksessa on käytetty laadullisia ja määrällisiä aineistoja vuosilta 2018–2020 ja 2022.

Julkaisu on valmisteltu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Itä-Suomen yliopiston välisenä yhteistyönä.

Lataa julkaisu
04.09.2023

Kunnat hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen

Kirjoittanut: Eero Laesterä
Julkaisu: 04.09.2023

Kunnat muuttuivat vuoden 2023 alussa sote-uudistuksen toteuduttua vaakunankiillotusta varten vailla muuta merkitystä oleviksi yksiköiksi. Väitettiin, että niiltä vietiin tehtävät ja rahat.

Hyvinvointialueet on nyt perustettu, ja kunnat ovat alkaneet toimia ”uusina kuntina”. Tässä Eero Laesterän kirjoittamassa teoksessa ”Kunnat hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen” pyritään kuvaamaan erityisesti julkisten tilastojen avulla sitä, kuinka kunnat muuttuivat uudistuksen seurauksena kollektiivisesti ja kuinka kunnat eriytyivät toisistaan uudistuksen, erityisesti uuden rahoitusmallin vuoksi. Kunta, joka rahoitti ennen uudistusta muiden kuntien toimintaa, muuttuikin valtionosuudesta aiempaa riippuvaisemmaksi kunnaksi. Samalla ennestäänkin taloudellisesti heikossa tilanteessa ollut kunta, joka sai valtionosuutta rahoittaakseen toimintaansa, on muuttunut valtionosuutta maksavaksi kunnaksi.

Tämä ja useita muita asioita on hyvä tunnistaa uudistuksen jälkeen, jotta tilanne voidaan korjata ja antaa jokaiselle kunnalle mahdollisuus itsenäiseen toimintaan, jos alueellinen tilanne ja kunnan oma toiminta siihen johdattavat.

Lataa julkaisu
Lataa lisää